รายงานตัวชี้วัด "พื้นที่ถูกไฟไหม้ทั่วประเทศแยกรายภาค (2560-2564)"